Algemene Voorwaarden Unicorn Hub

1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden van UNICORN HUB en de daar bijhorende websites zoals unicornhub.nl.
 2. “unicornhub.nl” en “UNICORN HUB”: de website is onderdeel van Agile Scrum Group B.V., gevestigd te Amsterdam aan de H.J.E. Wenckebachweg 123, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65011937, of Agile Scrum Group B.V.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van UNICORN HUB wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen UNICORN HUB en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met UNICORN HUB, voor de uitvoering waarvan door UNICORN HUB derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. UNICORN HUB en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
 4. Indien UNICORN HUB niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat UNICORN HUB in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien UNICORN HUB echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

4. Aansprakelijkheid

 1. UNICORN HUB is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van UNICORN HUB in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover UNICORN HUB, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen UNICORN HUB verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van UNICORN HUB in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van UNICORN HUB beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst. 

5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de Klant van de overeengekomen opleiding of training geschiedt telefonisch via 020 – 7009 871 of per e-mail: info@unicornhub.nl.
 2. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk.
 3. In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de cursusdatum meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste c.q. oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum tussen 30 dagen en een week voor aanvang van de eerste c.q. oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 125,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen een week voor aanvang van de eerste c.q. oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 4. In alle gevallen kan – na toestemming van UNICORN HUB – een vervanger worden gestuurd.
 5. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door UNICORN HUB. 

6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan UNICORN HUB of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van UNICORN HUB ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. De Klant heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht, tenzij de opdracht tussentijds is beëindigd. Voor andere doeleinden mogen de gegevens zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UNICORN HUB niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook. 
 3. De Klant is aan UNICORN HUB per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Daarnaast heeft UNICORN HUB het recht de in artikel 6 lid 2 bedoelde identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren, zonder dat UNICORN HUB aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.

7. Verwerking (persoons)gegevens

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan UNICORN HUB verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van UNICORN HUB. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van UNICORN HUB. De Klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@unicornhub.nl.

8. Vertrouwelijkheid

UNICORN HUB is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Klant jegens derden. UNICORN HUB zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Klant. De Klant zal zonder toestemming van UNICORN HUB aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van UNICORN HUB, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

9. Overige rechten UNICORN HUB

 1. In geval van een overmachtssituatie (ter beoordeling van UNICORN HUB) of een te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen opleiding of training, behoudt UNICORN HUB zich het recht voor de betreffende opleiding of training te verplaatsen of te laten vervallen c.q. niet door te laten gaan.
 2. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt UNICORN HUB zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 3. UNICORN HUB behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.
 4. UNICORN HUB behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door UNICORN HUB aangeboden opleidingen of trainingen.

10. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens UNICORN HUB, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij UNICORN HUB partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft UNICORN HUB het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12. Klachtenprocedure

Indien door de opdrachtgever bij de uitvoering van de adviesopdracht en/of training tekortkomingen worden geconstateerd, kan de opdrachtgever binnen een termijn van twee weken na beëindiging van de opdracht en/of training een klacht indienen. Dat kan op de volgende wijzen:

 1. Digitaal via info@unicornhub.nl onder vermelding van “klacht”
 2. Schriftelijk naar het volgende adres:

Unicorn Hub
H.J.E. Wenckebachweg 123
1096AM Amsterdam

UNICORN HUB handelt de klacht vervolgens af, rekening houdend met de volgende uitgangspunten:

 • De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van UNICORN HUB.
 • UNICORN HUB houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal de klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen.
 • UNICORN HUB neemt alleen klachten in behandeling die voorzien zijn van NAW-gegevens en de datum van de melding.
 • UNICORN HUB reageert zo snel als mogelijk op klachten, maar hanteert in ieder geval de volgende termijnen:
  • Binnen één week wordt de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigd aan de indiener.
  • UNICORN HUB geeft binnen drie weken na ontvangst van de klacht een adequate, schriftelijke reactie.
  • UNICORN HUB kan de behandeling van de klacht ten hoogste 10 werkdagen verdagen. Hierover wordt schriftelijk gecommuniceerd.
 • Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen Klant en UNICORN HUB, dan wordt de klacht door UNICORN HUB voorgelegd aan de Geschillencommissie van het NRTO. Het oordeel van deze onafhankelijke derde wordt door UNICORN HUB als bindend beschouwd. De eventuele consequenties van het oordeel worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk door UNICORN HUB afgehandeld.
 • UNICORN HUB hanteert een bewaartermijn van 3 jaar voor alle klachten

Maart 2022

Unicorn Hub / Agile Scrum Group B.V.