Wat is brainstormen? (en hoe doe ik dat online) [+ 5 tools, methodes & tips]

Het begrip brainstormen is in de creatieve hoek van organisaties al een jarenlang gebruikte techniek. In een goed uitgevoerde vorm gaat brainstormen over het in groepsverband tot zoveel mogelijk ideeën komen met betrekking tot een specifiek thema, zonder dat er directe conclusies worden getrokken. Het is een creatieve uiting die de mindset op verschillende manieren uitdaagt.

Liever de samenvatting van deze longread lezen? Klik hier.

Wat houdt brainstormen in?

Zoals het woord al zegt wil je je brein in de letterlijke zin even lekker laten stormen. Laten we het eens metaforisch bekijken. Je rijdt over de weg en het stormt. Je slingert met je fiets alle kanten op en door een omgevallen boom word je uitgedaagd om een alternatief pad te kiezen. Misschien ga je door de berm of misschien pak je een andere afslag die je normaal niet gepakt zou hebben. Dit is precies wat bij een brainstorm ook gebeurt, alle bestaande ‘snelwegen’ in je brein zijn de vaste patronen van waaruit je denkt en vaak handelt. Bij een brainstorm laat je je niet leiden door deze vaste denkpatronen, maar ga je juist nieuwe snelwegen creëren. Door bijvoorbeeld ergens op een andere manier over na te denken, je handelingen op een andere manier te doen, en op een andere manier met een specifieke emotie om te gaan of er anders op te reageren. Door deze nieuwgevonden denkwijzen en handelingen te herhalen creëer je weer nieuwe snelwegen (patronen). Ook die kunnen op den duur weer een brainstorm gebruiken. Zo blijft brainstormen eigenlijk een continue en nuttige techniek om creativiteit en innovatie te bevorderen, en de status quo te challengen wanneer nodig.

Brainstormen gaat altijd om vrijdenken, dat betekent dat alles wat gezegd en gedaan wordt los staat van oordeel. Bij een brainstorm is het van groot belang dat de situatie veilig genoeg is om een groep samenwerkende personen volledig in deze status te krijgen. Vrij praten, vrij handelen en vrij denken zijn de succesfactoren van een goede brainstorm.

Waarom is een brainstorm belangrijk?

Brainstormen is een effectieve techniek die bijdraagt aan de ontplooiing van het creatieve vermogen van een team. Door elk individu aandacht te geven en zo de individuele wijsheid te benutten, kan je effectief tot een waardevolle groepswijsheid komen. Bovendien zorgt deze aanpak ook voor een cultuur waar we in organisaties vaak naar verlangen: beter gehoord en gezien worden, zonder oordeel en vanuit gemotiveerde medewerkers die zichzelf een stem geven.

Een andere urgente reden om te brainstormen is gericht op het probleemoplossend vermogen van een team te verhogen. Problem-solving is gedefinieerd als één van de belangrijkste 21st century skills, specifiek in de leer- & innovatie categorie. De WHO (World Health Ogranization) definieert het zelfs als 1 van de 5 basis levensvaardigheden om een beter en productiever leven te hebben. Problem-solving heeft betrekking op het proces dat plaatsvindt bij het overwinnen van obstakels om een bepaald doel te behalen. Zeker als het gaat om complexe- tot chaos-omgevingen, is het een skill die niet overbodig lijkt. Een probleem-oplossend proces begint altijd bij een duidelijk statement van het probleem door eerst op zoek te gaan naar wat het daadwerkelijke probleem is. In deze fase leent een brainstorm zich al uitstekend. De volgende stap, ideeëngeneratie voor oplossingen van het probleem, is evenzo een goed moment om te brainstormen. Voorkom echter in de brainstormfase van ideeën dat er al conclusies getrokken worden of keuzes gemaakt, want er is nog een derde en laatste fase bij problem-solving (het selecteren van de juiste oplossing/idee). Zo ondersteunt een goede brainstorm vooral in de eerste 2 fases van problem-solving. Meer hierover lees je in het blog over creative problem solving.

De geschiedenis van brainstormen

In de hedendaagse literatuur wordt brainstormen omschreven als een techniek die Alex Osborn voor het eerst introduceerde eind jaren 1930. Osborn kampte met zijn team om nieuwe en pakkende marketingcampagnes op te zetten. Als reactie daarop kwam hij met een kader dat hij ‘brainstorming’ noemde. Binnen dit kader staat het uitstellen van oordeel en het behalen van kwantiteit voorop. Daarnaast gelden er een aantal regels waaraan het team zich houdt. Een team omvat de ideale groepsgrootte van 5-12 mensen.

De basisregels van Osborn zijn:

 1. Het doel van de brainstormsessie is om zoveel mogelijk ideeën te genereren. De nadruk ligt op de kwantiteit van de ideeën in plaats van op de kwaliteit.
 2. Daarnaast worden ideeën niet bekritiseerd. In de ideegeneratie fase is het niet de bedoeling om ideeën te evalueren.
 3. Als derde wordt het aangemoedigd om met de wildste ideeën te komen. Alles was mogelijk in zijn ogen.
 4. En als laatste, het is toegestaan om de ideeën van anderen te overtreffen, aan te vullen en te combineren.

Volgens Osborn werkt een brainstormsessie doordat het zich geïsoleerd focust op het activeren van creatief denken. Doordat de ruimte wordt geboden om de creatieve geest een kans te geven om zonder oordeel te kunnen denken, durven mensen zich meer te uiten. En zo kunnen de onverwachte associaties gelegd worden. 

Nadat Osborn zijn kaders bij zijn team heeft geïmplementeerd, heeft hij verschillende boeken geschreven zoals ‘Your Creative Power (1948)’ en ‘How To Think Up (1942)’ om zijn kennis met anderen te kunnen delen. Sindsdien zijn er verschillende studies gedaan die proberen het tegendeel bewijzen over brainstormen. Zo is er onderzoek uitgevoerd door Yale in 1958, waaruit geconcludeerd wordt dat individueel brainstormen beter werkt dan in teamverband. Toch is dit onderzoek niet helemaal representatief, want de basisregels van Osborn zijn niet juist toegepast in het onderzoek door Yale. Hierdoor kan niet met zekerheid gezegd worden dat individuele brainstorming beter is dan in teamverband. 

Hoe je een brainstorm effectief maakt

Of een brainstorm effectief is, hangt af van de individuele voorkeuren. De één vind dat er feitelijk gezien X aantal ideeën moeten zijn, de ander vindt het geslaagd als er tenminste geen ruzie is ontstaan en nog iemand anders vindt het effectief als er een aantal goede ideeën zijn opgedaan in een ontspannen sfeer. Soms is de uitkomst niet direct zichtbaar.

Over het algemeen spreken we van een effectieve brainstormsessie als er ruimte is geboden, iedereen heeft kunnen delen wat hij wilde en het creatief denken is geactiveerd. Bij een effectieve brainstorm is iedereen gehoord en niet beoordeeld. Een brainstormsessie is slechts bedoeld om inspiratie op te doen. 

Verder is de brainstorm effectief wanneer het doel van de brainstormsessie voor iedereen duidelijk is en deze draad tijdens de hele reeks brainstormsessies wordt vastgehouden. Het kan zijn dat er uitzonderlijke inzichten worden opgedaan. Deze kunnen beter even geparkeerd worden, zodat de focus bij het onderwerp blijft. Niettemin kunnen deze inzichten in een later stadium relevant zijn of voor een ander probleem terugkeren. 

Om de focus te houden waar die moet zijn, is het verstandig om het onderwerp op een flipover te schrijven. Zo maak je het onderwerp visueel. Daarnaast is het goed om bij de sessies iemand te hebben die de ideeën bijhoudt, zodat hier op een later moment nog terug op kan worden gekomen.

Ook moet er een facilitator zijn die ervoor zorgt dat de brainstormsessie gebalanceerd wordt en op een natuurlijke wijze zorgt dat er niet wordt afgedwaald en dat het niet een eenzijdige brainstormsessie wordt. Tenslotte, vergeet niet dat kwantiteit van ideeën boven kwaliteit staat.

Voordelen van brainstormen

 1. Ideeëngeneratie.
  Het meest voor de hand liggende voordeel na afloop van een brainstormsessie is dat er ideeën zijn opgedaan die verder uitgewerkt kunnen worden om het probleem te kunnen verhelpen. Door het houden van een brainstormsessie is er een eerste stap gezet richting de oplossing.
 2. Laagdrempelig.
  Een ander voordeel is dat het laagdrempelig kan worden ingezet en dat je niet veel nodig hebt om een brainstormsessie te organiseren. Belangrijke attributen zijn: mensen met expertise, een flipover en een facilitator.
 3. Vergroten van intrinsieke motivatie.
  Bovendien wordt de intrinsieke motivatie bij de team vergroot, omdat zij meer gehoord worden en zonder oordeel hun gedachtegang kunnen laten spreken. Houd echter wel een brainstorm met personen die kennis van het onderwerp hebben. Er moet wel gebruik gemaakt kunnen worden van expertise om de business kwestie op te kunnen lossen.
 4. Toename teamspirit. 
  Naast het feit dat intrinsieke motivatie wordt vergroot, groeit ook het teamgevoel. Door oordeelloos naar elkaars inbreng te luisteren, wordt een veiligere omgeving gecreëerd waarin een gevoel van betrokkenheid ontstaat.

Hoe faciliteer je een brainstormsessie?

Om met een brainstorm aan de slag te gaan, zijn er een aantal zaken die je in het achterhoofd moet houden om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Het doel van een brainstormsessie is dat er ideeën worden opgedaan voor het probleem. Je wilt dat deze zo efficiënt mogelijk verloopt. Het is om die reden aan te raden dat het onderwerp vooraf bekend is en wat het doel is.

Tips voor het houden van een brainstormsessie.

 • Bereid de sessie goed voor en maak een agenda die vooraf bekend is
  Op die manier kan iedereen zich goed voorbereiden en voorkom je onduidelijkheden tijdens de sessie.

 • Houd aan het begin van de brainstormsessie een opwarm-oefening.
  Zo neem je spanningen weg en wordt de creatieve geest langzaamaan geactiveerd. In het begin zijn mensen vaak nog in hun eigen gedachte opgesloten en dit wil je als facilitator los zien te maken.

 • Maak het onderwerp duidelijk.
  Om het onderwerp duidelijk voor ogen te hebben kan de facilitator ‘Hoe kunnen we …’ vragen stellen. Onthoud dat de brainstormsessie ingezet wordt om kansen te ontdekken. De focus ligt op het ontdekken van verschillende mogelijkheden zonder meteen op zoek te gaan naar een gerichte oplossing. Bijvoorbeeld; je hebt een winkel en de kassarijen te lang dan richt je je op ‘Hoe kunnen we de lange kassarijen voorkomen’ en niet op ‘Hoe kunnen we zelfscankassa’s introduceren?’

 • Definieer het onderwerp. 
  Zorg dat het voor iedereen duidelijk is wat het doel van de brainstormsessie is. Schrijf dit groot op een flipover/whiteboard etc. Zo blijft het ook gedurende de sessie duidelijk. Laat iemand de benoemde ideeën bijhouden op een backlog of canvas die als transparantie dient voor opvolging.

 • Spreek van tevoren de regels af waar iedereen zich aan moet houden.
  Zorg ook dat er wordt ingegrepen als de regels overtreden worden.

 • Gebruik de juiste brainstormtechniek.
  Hiermee wordt bedoeld dat je een geschikt kader gebruikt welke bijdraagt aan de uitkomst van de brainstorm door de ruimte die je aan de deelnemers geeft.

 • Geef iedereen bedenktijd.
  Geef iedereen een aantal minuten om een paar ideeën te bedenken en op te schrijven zodat deze daarna worden voorgedragen. Zo limiteren de deelnemers hun creatief denken niet terwijl ze naar anderen luisteren.

 • Organiseer je ideeën en bespreek vervolgstappen.
  Een brainstormsessie is natuurlijk niet effectief als na afloop niet bekend is wat de actiepunten zijn. Zo kan het zijn dat er een tweede brainstormsessie nodig is om knopen door te hakken. Een andere vervolgstap is het verder uitwerken van een paar ideeën en deze later bespreken.  
Een creatief proces bestaat uit kaderen, waarnemen, focussen, verbeelden, divergeren, experimenteren, convergeren, vormgeven en presenteren.

Veel voorkomende uitdagingen bij een brainstorm

Zojuist hebben we verschillende tips gegeven die bijdragen aan het goed faciliteren van een brainstormsessie. We kunnen echter niet ontkennen dat er uitdagingen ontstaan. We benoemen de meest voorkomende uitdagingen die bij een brainstormsessie ontstaan en lichten deze toe.

 • Het ontstaan van disbalans binnen de groep.
  Van nature heb je personen die meer aan het woord zijn dan anderen. Hierdoor kan het gebeuren dat slechts een paar de brainstormsessie domineren. Redenen hiervoor kunnen zijn dat sommige bang zijn om hun mening te delen, of het gevoel hebben dat ze toch geen inspraak hebben. Als facilitator kan je hier als volgt op reageren: ‘Interessant, bedankt voor je inbreng Jan. Marco hoe kun je dit idee aanvullen of wat denk jij?’

 • Het eerlijk verdelen van de spreektijd.
  Het is belangrijk dat iedereen dezelfde tijd krijgt en deze ook aangehouden wordt per individu. Als facilitator kan een time-box worden geïntroduceerd. Hierdoor wordt de spreektijd eerlijk verdeeld over de teamleden. Wanneer iemand aan het spreken is het dan ook niet toegestaan dat anderen aan het woord zijn. Hierdoor creëer je ook een betere verdeling en een veilige cultuur.

 • De cultuur is niet veilig genoeg.
  Mensen voelen zich niet op hun gemak en zijn bang dat ze worden afgerekend op hun ideeën. Ook als dat niet direct tijdens de sessie gebeurt. Om dit te voorkomen, kan er een geheel andere groep samengesteld worden. Op die manier heerst er geen emotionele betrokkenheid of vooroordeel dat de openheid kan beïnvloeden. Met als resultaat meer objectiviteit.

 • Het groepsdenken gaat voorop staan.
  Het kan voorkomen dat anderen hun initiële ideeën niet meer delen. Dit wordt groepsdenken genoemd. Als facilitator is het zaak om dit niet te laten gebeuren. Het is toegestaan om tijdens een brainstormsessie een idee aan te vullen, maar zorg wel dat de focus bij het onderwerp blijft en dat de sessie niet te veel gaat lijken op een ‘ja, vind ik ook’ of ‘daar ben ik het exact mee eens’ gesprek.
   
 • De aandacht verslapt.
  Het kan gebeuren dat naarmate de sessie langer duurt, de deelnemers geen zin meer hebben of de input van ideeën verslapt. Om dit tegen te gaan, kan er een korte opfrispauze ingelast worden. Of houd de sessie heel interactief. Bovendien aan een dood paard valt niet te trekken, als je merkt dat de energie op is, rond dan af.

Op verschillende alternatieven van hoe je een brainstormsessie kunt inrichten gaan we later in.

Hoe brainstorm je op afstand en online?

Brainstormen kan zowel fysiek als online plaatsvinden. Beide varianten hebben zo hun eigen voor- en nadelen. De vraag die nu vaak leeft is ‘Moeten we wel of niet een online brainstormsessie houden?’ Hieronder beschrijven we zowel een aantal belangrijke voor- als nadelen.

Voordelen van online brainstormen

 Enkele voordelen van een online brainstormsessie zijn:

 • Je kunt een online brainstormsessie houden met mensen die zich niet op dezelfde geografische locatie bevinden. Hierdoor kun je bijvoorbeeld makkelijk gebruik maken van iemands expertise. De extra kracht van online brainstormen is dat je met goede programma’s als Zoom of Microsoft-teams in break-out sessies kunt. Door in kleinere groepjes op te delen, vindt communicatie parallel plaats. Zo spoor je iedereen aan om actief deel te nemen.
 • Je kunt tools gebruiken voor een online brainstorm zoals de software van Miro, om tijdens de brainstormsessie een duidelijk overzicht te maken en de focus bij het onderwerp blijft.
 • Je kunt de brainstormsessie meer structuur geven door iedereen op mute te zetten en dan gecoördineerd aan het woord laten gaan. Zo kan iedereen wat zeggen en springt de één niet zomaar op en onderbreekt de ander.
Door verbanden te leggen en kennis op een nieuwe manier in te zetten, kun je met innovatieve oplossingen komen.

Nadelen online brainstormen

Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook nadelen aan het houden van een online brainstorm als deze niet goed wordt uitgevoerd.

 • Het kan aanlokkelijk zijn om niet aan de brainstormsessie deel te nemen en te verschuilen achter je beeldscherm.
 • Het kan gebeuren dat slechts een aantal aan het woord komen, omdat ze anderen niet uit laten spreken. Om dit te voorkomen is duidelijke structuur nodig die goed bewaard wordt gedurende de gehele sessie.
 • Doordat mensen van huis werken, kan het voorkomen dat er onverwachte onderbrekingen zijn die de focus van de brainstormsessie wegnemen. Zoals; er wordt gepraat terwijl de microfoon nog gemute is, de hond blaft even of de kinderen komen zomaar even de kamer binnengelopen.

Het effectief inzetten van een online brainstorm

Kortom, online brainstormen of niet? Het antwoord op die vraag komt neer op de structuur en insteek van de brainstormsessie. Online brainstormen kan zeker vele toevoegingen geven, mits deze juist worden gehanteerd.

De chaos die je tijdens een breakstormsessie toestaat werkt online juist niet. Bij een online sessie is alleen degene die het meest geluid maakt voor de anderen hoorbaar. Daarom is er meer structuur nodig, zodat voorkomen wordt dat mensen niet te verstaan zijn, mensen elkaar onderbreken of dwars door elkaar heen praten. Het voordeel van een stillere brainstormsessie is dat men beter na kan denken en het creatieve brein kan activeren. Daarnaast kunnen ook degene die wat meer timide zijn ook makkelijker hun ideeën delen.

Net zoals bij een fysieke brainstormsessie kun je mensen wat op een blaadje laten schrijven. In een online setting kan de chat heel goed dienen, of je deelt mensen in break-out rooms zodat ze in twee- of drietallen een aantal ideeën kunnen opdoen en deze later voordragen aan de groep. Liberating Structures biedt vele werkvormen aan die ook online veel waarde kunnen bieden.

Tips voor het houden van een online brainstorm

Deze tips kunnen helpen om de online brainstormsessie zo gestroomlijnd en efficiënt te laten verlopen:

 • Gebruik een online tool zoals een whiteboard waarop men ideeën kan plaatsen, kan aanvullen en aanpassen. Dit zorgt voor veel structuur en zo weet iedereen wat er bedacht wordt. Maak ook vooral gebruik van de verschillende templates die ontworpen zijn voor verschillende brainstormsessies. Conceptboard, Mural en Miro zijn aanbieders van online whiteboards. 

 • Laat iedereen van tevoren kennismaken met de software (inclusief template) die gebruikt gaat worden. Zodat ook de minder technische mensen zonder problemen met de software om kunnen gaan. Hierdoor voorkom je dat er technische vragen tijdens de sessie komen. Dit houdt de focus gericht op het ontwerp en kan de creatieve geest zonder onderbrekingen z’n gang gaan.

 • Doe een ijsbrekende oefening aan het begin van de sessie. Dit doe je ook bij een fysieke brainstormsessie. Dus waarom niet online? Met een ijsbreker zorg je dat creativiteit geactiveerd wordt en dat mensen zich comfortabel gaan voelen. Een oefening die je online toe kunt passen is het abc-spel. Bijvoorbeeld de facilitator noemt de letter c, dan typen de deelnemers daarna worden die beginnen met een ‘c’.

 • Zorg dat er een actieplan is na afloop. Maak een samenvatting van wat besproken is en wat de vervolgstappen zijn.

Tools voor brainstormen

Zoals eerder genoemd bestaan er verschillende tools om jullie te begeleiden bij het houden van een effectieve brainstormsessie. Hierbij kun je als team besluiten of er online software gebruik wordt of dat het ouderwets met post-it’s gaat. Welke tool wordt gebruikt hangt af van het team, de aanwezigheid van middelen, en het doel van de sessie. Zo kan een brainstorm al heel simpel gehouden worden met een flipover, post-it’s en markers. Waarbij als team gekozen wordt een whiteboard vol met ideeën te kalken, een mindmap te maken of het whiteboard in vlakken te verdelen en iedereen een eigen stukje krijgt om zijn of haar ideeën op de schrijven. Ook kun je als team besluiten om op post-it’s ideeën te schrijven en door middel van een puntensysteem te stemmen op de meest veelbelovende ideeën.

Aan de andere kant, kan er ook voor software worden gekozen om de brainstormsessie te faciliteren. Er bestaan verschillende softwareaanbieders op dit vlak. Met software worden ideeën op een overzichtelijke manier verwerkt en bijgehouden. Zo draagt het bij aan het bepalen van vervolgstappen. Daarnaast verbind je de software naadloos met andere platforms. Ook heb je toegang tot handige functies zoals het online stemmen op de beste ideeën of kun je gebruik maken van de vele templates die het makkelijk voor jou maken.

Enkele aanbieders van software met brainstormtools zijn:

 • Conceptboard
 • Miro
 • Mural
 • Coggle

Hoe kies je de juiste software?

Elk platform heeft z’n eigen voordelen en nadelen. Bij het kiezen van een software is het raadzaam om de intensiteit van gebruik, technische handigheid van het team en welke functies de software moet bieden, in acht te nemen. Zo ben je er zeker van dat je een software kiest die het beste bij het team past. De basic versie is bij elke software gratis, dus het uitproberen van verschillende platformen kan ook.

Variaties en alternatieven voor brainstormen

Ondertussen kan wel geconcludeerd worden dat brainstormen een effectieve manier is om ideeën te genereren. Maar het is zeker niet de enige manier. Andere technieken om creativiteit aan te wakkeren zijn bijvoorbeeld: brainwriting, mindmapping, SCAMPER, reverse brainstorming of een SWOT analyse.

Brainwriting

Ook wel 6-3-5 methode genoemd, is een manier om in een korte tijd zoveel mogelijk ideeën te verzamelen. In deze setting worden er door 6 deelnemers per 5 minuten 3 ideeën bedacht. De ideeën worden op een vel geschreven die vervolgens door wordt gegeven. Na 30 minuten zijn er 108 ideeën gegenereerd. Er wordt een probleemstelling geformuleerd waarvoor potentiële oplossingen worden bedacht. Deze manier van stilte-brainstormen werkt goed als er nog een lage mate van psychologische veiligheid is.

Mindmapping

Met het maken van een mindmap kun je informatie makkelijker onthouden, problemen oplossen en nieuwe innovaties bedenken. Tijdens het maken van een mindmap activeer je het creatief vermogen door jegedachtegang overzichtelijk te visualiseren. Mindmapping gebruik je voornamelijk bij brainstormsessies, projectmanagement, organisatie van aantekeningen, strategiebepalingen en business planning.

mindmap

 

SCAMPER methode

De SCAMPER methode is een manier om out of the box te denken. Het activeert het lateraal denken en laat je tot inzichten komen waar je eerst niet over nadacht. In deze methode wordt het probleem vanuit 7 lenzen bekeken. SCAMPER is een acroniem dat voor S= Substitute; C= Combine; A= Adapt; M=Modify; P= Put; E= Eliminate; R= Reverse. Bij elk van deze lenzen kijk je dus naar een deel van het probleem en probeert dit op te lossen. SCAMPER wordt voornamelijk gebruikt bij productontwikkeling en doorontwikkeling.

SCAMPER staat voor Substitute, Combine, Adapt, Magnify, Put to other uses, Eliminate en Reverse

 

Reverse brainstorming

In reverse brainstorming wordt gekeken naar manieren waarop een product zou kunnen mislukken of problemen kan veroorzaken. In feite ben je aan het brainstormen op wat je juist níet moet doen. Vraag jezelf bijvoorbeeld af ‘Hoe kan ik zorgen dat niemand mijn product koopt?’ of ‘Hoe zorg ik dat ik betrokkenheid verlies?’. Zodra je hiervan een lijst hebt opgesteld, herformuleer deze in oplossingen voor het initiële probleem. Deze manier wordt voornamelijk gebruikt wanneer het lastig is om direct oplossingen te bedenken.


SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een manier om aan de hand van 4 punten een product of organisatie te beoordelen. In een SWOT-analyse wordt gekeken naar de strenghts, weaknesses, opportunities en threats. Door vragen te beantwoorden over deze punten te kijken, krijg je een overzicht van sterktes en valkuilen en waar je kansen en bedreigingen liggen. Een SWOT-analyse gebruik je voornamelijk als je een indruk wilt krijgen van de stand van zaken en dus eigenlijk een situatieschets geeft.

De key takeaways over brainstormen

In dit artikel hebben we het onderwerp brainstormen behandeld. We zijn diep ingegaan op de definitie van brainstormen. Ook heb je kunnen lezen dat brainstormen leidt tot het verhogen van de intrinsieke motivatie als het gaat oordelen uitstellen, meer inspraak en waarde kunnen leveren aan de organisatie. De in 1930 door Alex Osborn bedachte brainstorm kenmerkt zich doordat kwantiteit van ideeën belangrijker is dan kwaliteit, er geen oordeel is, de gekste ideeën worden bedacht en ideeën van anderen aangevuld of gecombineerd mogen worden.

Als je een brainstorm houdt zijn er ook handige tips die de effectiviteit vergroten. Zo is het aan te raden omeen facilitator te hebben die tijdens de sessie orde houdt, zorgt dat iedereen aan het woord komt en ideeën verzamelt. De structuur en aanpak van een brainstormsessie bepaalt in grote mate hoe succesvol de sessie is.

Er zijn verschillende online tools die je eenvoudig in kan zetten bij het houden van een brainstormsessie. Elke software heeft haar eigen interface en functionaliteiten. Als je toch iets anders zoekt dan de standaard brainstorm, zijn er ook variaties en alternatieven om mee aan de slag te gaan: brainwriting, mindmapping, reverse brainstorming, SCAMPER, en SWOT-analyse.

Een brainstorm biedt zoveel mogelijkheden, je kunt een brainstorm op verschillende manieren inzetten om jou te helpen naar je volgende innovatie, of om een probleem op te lossen. Het kan zoveel waarde bieden om dat brein op de juiste manier te stimuleren en eens over een complexe situatie te peinzen. En onthoud: foute ideeën bestaan niet. Wellicht lijkt het niet relevant, maar het kan een opstapje zijn voor een ander idee.

Kortom, brainstorming is een belangrijk thema en toe te passen op de meest veelvoorkomende situaties. Wellicht ben je tijdens het lezen al gaan denken over hoe de tips bij een willekeurig onderwerp in jouw hoofd passen. Heel goed! Dit geeft aan hoe snel het creatief denken geactiveerd wordt. Als dit niet het geval is, geen probleem. 

Heb jij na het lezen van dit blog ook zo’n zin om met de verschillende tips aan de slag te gaan? Wat houdt je nog tegen? Maak die mindmap, start die brainwriting, introduceer die ijsbrekers bij een brainstormsessie, organiseer die uitgestelde online brainstorm. De boodschap is doen, doen, doen. Door te gaan experimenteren, kom je erachter wat wel en niet werkt. Ook dat hoort er allemaal bij.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren